Thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng

.

Chiều 11-9, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố công bố thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội; Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng; Trung tâm Văn hóa thành phố.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, lễ hội, điện ảnh, chiếu phim, quản lý, khai thác rạp Lê Độ… Giám đốc Trung tâm do ông Ngô Văn Bảy (nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố) đảm nhận. Trung tâm có 5 phó giám đốc, trong đó có 1 phó giám đốc nghỉ hưu vào ngày 1-10-2018.

Đồng thời, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ có giải pháp điều chuyển, sắp xếp giảm dần qua các năm còn không quá 2 phó giám đốc trung tâm theo đúng quy định vào cuối năm 2021.

Được biết, thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, Sở Văn hóa - Thể thao giảm 6 đơn vị và giải thể 1 đơn vị là Trung tâm Quản lý quảng cáo.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.