Văn hóa - Giải trí

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh - thiếu niên, nhi đồng

08:18, 10/06/2023 (GMT+7)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, trên 80% thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) ở đô thị, trên 70% thanh niên, HSSV ở nông thôn, 60% thanh niên, HSSV ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú…

Kế hoạch đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chung, đơn cử như: đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện trường học, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thiết chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh-thiếu niên, nhi đồng...

T.D

.