Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

.

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTG ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến chuyên đề “Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL” theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW”. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL; thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL; đổi mới chất lượng và nâng cao nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng.

Hội nghị triển khai các tham luận và thảo luận những nội dung như: các mô hình, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL trong thời gian qua; thực trạng và định hướng triển khai trong thời gian tới; đề xuất một số định hướng và giải pháp đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia PBGDPL đáp ứng yêu cầu tình hình mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tăng cường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg; rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế; tập trung ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy mạng xã hội trong công tác PBGDPL.

LAM PHƯƠNG

;
;
Tin liên quan
    .
.
.
.
.
.