.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

.
.
.