Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Có hiệu lực từ ngày 1-5, Nghị định 31-2020-NĐ-CP ban hành ngày 5-3, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115-2013-NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật.

Có hiệu lực từ ngày 1-5-2020, Nghị định 31-2020-NĐ-CP ban hành ngày 5-3-2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115-2013-NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Tổ chức, cá nhân vi phạm trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện vi phạm, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.