Khởi sắc hoạt động đầu tư của thành phố giai đoạn 2015-2020

ĐNO - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế diễn ra khá sôi động và có bước khởi sắc. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước cơ bản hoàn thành. Khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn có bước phát triển mới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Đồ họa: MAI ANH - THU HOA 

;
;
.
.
.
.