Nhiều chính sách quan trọng về kinh doanh vận tải, từ thiện, dạy nghề có hiệu lực từ ngày 1-9

ĐNO - Từ ngày 1-9: gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp; thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

 
Đồ họa : QUANG THẢO - P.TRÀ
;
;
.
.
.
.