Infographic - Đà Nẵng thu hút 8,7 triệu USD vốn FDI

ĐNO - Ngoài các dự án đầu tư trong nước, Đà Nẵng cấp mới 55 dự án FDI với vốn đăng ký cấp mới là 8,741 triệu USD.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.