Từ 20-10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

.

Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 20-10, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Theo đó, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm: công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ; người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ; cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Để đăng ký tài khoản định danh điện tử, công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VneID (ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập) và làm theo yêu cầu của ứng dụng.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.