Phấn đấu đến năm 2025, 100% tài liệu lưu trữ về chuyên môn, nghiệp vụ được số hóa

.

UBND thành phố vừa ban hành đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và kho lưu trữ số của Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% tài liệu lưu trữ về chuyên môn, nghiệp vụ được số hóa; hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ được cơ quan số hóa trên phần mềm lưu trữ điện tử trong giai đoạn 2017-2021; hoàn thành chỉnh lý 100% tài liệu lưu trữ giấy hình thành từ năm 2015 về trước...

Định hướng đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị sử dụng, chia sẻ dữ liệu số thay cho tài liệu giấy đối với những văn bản, tài liệu lưu trữ đã được tạo lập dữ liệu điện tử để phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan, thành phố; duy trì và phát triển mục tiêu, kết quả đã đạt được trong lưu trữ số giai đoạn 2023-2025, tiến tới thực hiện lưu trữ điện tử toàn diện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan quản lý, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.