100% báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương không sử dụng văn bản giấy

.

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được nêu trong kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2023. Kế hoạch đề ra mục tiêu bảo đảm 100% các thông tin tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương không sử dụng văn bản giấy (trừ báo cáo mật) được tổng hợp trực tuyến qua trục liên thông dữ liệu LGSP, thông qua việc cấp tài khoản SSO của Bộ Nội vụ, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành; 100% các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có dữ liệu dùng chung hiện có được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành nội vụ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (LGSP); hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ; triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Để hoàn thành các mục tiêu cụ thể, kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: nhận thức số; hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng, dữ liệu số; nhân lực số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.