37 tỷ đồng để phát triển chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2023.

Theo đó, phê duyệt danh mục 66 chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với tổng kinh phí 37 tỷ đồng.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai đủ năng lực, lập hồ sơ đề cương dự toán chi tiết để thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-6-2023.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và kinh phí cấp cho mỗi chương trình, dự án; xây dựng quy chế và vận hành phần mềm, ứng dụng, hệ thống sau khi xây dựng bảo đảm hiệu quả.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, đơn vị liên quan thành lập hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí triển khai các chương trình, dự án.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.