Infographic - Đà Nẵng công bố mức độ hài lòng của du khách

ĐNO - Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Việt Nam thực hiện khảo sát, đo lường thường xuyên mức độ hài lòng của du khách trong tiến trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu thị trường.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.
.