Infographic - Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

ĐNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đồ họa: LÊ THANH 

;
;
.
.
.
.