Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe ô tô 07 chỗ

.

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án đầu tư mới ô-tô 7 chỗ cho Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2016 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định 836/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư mới ô-tô 7 chỗ cho Công ty BĐATHH Trung Bộ;

Xét Tờ trình số 674/TTr-CTBDDATHHTB ngày 20/11/2019 của Công ty BĐATHH Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mới ô-tô 7 chỗ cho Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ”

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 27/11/2019 của Phòng Kinh tế kế hoạch Tổng Công ty về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mới ô-tô 7 chỗ cho Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mới ô-tô 7 chỗ cho Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ” của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, yêu cầu các phòng nghiệp vụ liên quan của Tổng Công ty và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các qui định quản lý hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kinh tế kế hoạch, Kỹ thuật cơ điện, Tài chính kế toán  của Tổng Công ty và Giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

STT

Tên gói thầu

Giá trị

gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn thực hiện

Hình thức lựa chọn

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu  tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1:

Đầu tư mới xe ô tô 7 chỗ cho Công ty BĐATHH Trung Bộ

718.900.000

Nguồn vốn tái đầu tư của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Chào hàng cạnh tranh

(rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 12/2019

Trọn gói

30 ngày

Ghi chú: Giá trị gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và không bao gồm chi phí dự phòng.

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.