Thông báo mời thầu

.

1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng

2. Tên gói thầu: Thuê tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí giám sát, quản lý dịch vụ công ích hạ tầng đô thị (thuộc các lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố được giao tại Công văn số  3960/UBND-STC ngày 28/6/2021 của UBND thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

5. Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2021.

6. Bảo đảm dự thầu: Không có.

7. HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 9 năm 2021 trên Hệ thống.

;
;
.
.
.
.
.