Chính trị - Xã hội

Sửa đổi chính sách trợ giúp bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần

07:26, 24/08/2010 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19-11-2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ đối với đối tượng quân nhân ở các chiến trường B, C, K, và chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19-7-2010 của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được trợ cấp hằng tháng 500.000 đồng/người. Đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của UBND thành phố thì được hỗ trợ thêm để hưởng đủ mức trợ cấp 500.000 đồng/người. Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa có bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định.

DÂN HÙNG

.