.

Hiểu rõ tâm trạng của nhân dân thì vận động mới hiệu quả

.

LTS: Trong thời kỳ mới, công tác dân vận ngày càng chiếm vị trí quan trọng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị các cấp. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ những cán bộ đã và đang thực hiện công tác vận động quần chúng những năm qua. Các ý kiến này đã nêu lên khó khăn, thách thức cũng như những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dân vận ở Đà Nẵng hiện nay.

Mô tả ảnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương:

 

Thách thức lớn nhất trong công tác dân vận thời kỳ đổi mới là tâm trạng của quần chúng nhân dân hiện nay đang lo lắng, băn khoăn trước tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tôi thấy, việc nêu gương sáng hầu như rất ít, nếu nơi nào người đứng đầu cấp ủy gương mẫu thì sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vấn đề thứ hai, theo tôi nghĩ, có lẽ lòng dân không yên bởi những chính sách, những quyền lợi chính đáng của nhân dân trong thời gian qua chúng ta giải quyết chưa kịp thời, chưa chủ động, nhất là những khiếu kiện của nhân dân.

Cán bộ - công bộc của dân thì chưa làm tròn nhiệm vụ của mình nên đã dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Nếu chúng ta giải quyết tốt những khâu nói trên thì sẽ tạo sự đồng thuận cao trong xã hội mà chính đấy sẽ giúp công tác dân vận thuận lợi hơn. Ngoài ra, cái khó của công tác dân vận hiện nay là các thế lực thù địch, kể cả những người cơ hội chính trị trong nước đang nhân sơ hở của chúng ta trong quản lý Nhà nước, trong sự lãnh đạo của Đảng mà triệt để lợi dụng để công kích, chống phá chế độ. Mục đích là gây chia rẽ khối đại đoàn kết của chúng ta. Đây là thách thức mà Đảng, Nhà nước phải tập trung giải quyết để làm tốt công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới.

Mô tả ảnh.

Đồng chí Nguyễn Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng:

 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng, Nhà nước còn nhiều tồn tại, có những chủ trương đúng nhưng làm không đúng nên dẫn đến nhiều bức xúc không chỉ trong quần chúng mà ngay cả cán bộ, đảng viên cũng có. Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, phân hóa giàu nghèo, lạm phát… gây lo lắng trong quần chúng, giảm lòng tin của dân vào Đảng. Đây là khó khăn lớn nhất của công tác dân vận hiện nay. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy giảm đạo đức, tư tưởng chính trị, đặt lợi ích kinh tế lên trước.

Do vậy, muốn nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới thì đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ngoài tiêu chuẩn chung, cần có tác phong chuẩn mực, phải nhận thức đầy đủ mục đích công tác dân vận. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc vận động quần chúng hoàn thành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà phải làm sao con tim, khối óc của quần chúng hướng về Đảng, Nhà nước. Mọi tầng lớp phải tin tưởng vào Đảng, đi theo Đảng, tin tưởng vào con đường XHCN mà Đảng đã lựa chọn. Còn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước là phải thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đến nơi đến chốn, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. Đảng và Nhà nước phải làm quyết liệt, không nói lý thuyết, không đạo lý chung chung, như vậy, sẽ hỗ trợ tốt cho công tác dân vận.

Mô tả ảnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Lan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng:

 

Nhà nước, chính quyền các ngành, các cấp phải xử lý nghiêm minh những sai phạm trong nội bộ, củng cố lòng tin trong nhân dân, triệt để chống tham nhũng, cửa quyền, tham ô, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân. Mỗi cán bộ, viên chức Nhà nước phải là cán bộ vận động quần chúng, chống thái độ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền với nhân dân. Đồng thời, cần có cơ chế cụ thể để phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể như những tổ chức phản biện xã hội để thu thập đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh với Đảng và Nhà nước để ban hành những chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp với lòng dân.

Muốn tổ chức chính trị ở cơ sở vững mạnh, cần có chính sách đầu tư nguồn lực và con người cho cơ sở để cán bộ cơ sở toàn tâm, toán ý cho công việc, sâu sát hơn nữa với nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới.

Mô tả ảnh.

Đồng chí Nguyễn Đình An, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh QN-ĐN, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng:

 

Đảng ta là Đảng cầm quyền nên công tác dân vận chủ yếu là của Đảng và Nhà nước. Hệ thống Nhà nước mà không làm công tác dân vận thì những anh khác có làm cũng không hiệu quả. Công an, thuế vụ, bác sĩ, cán bộ các ban quản lý dự án, quản lý tài nguyên làm sao cho tốt thì đời sống nhân dân mới yên, nhân dân mới tin tưởng. Chứ còn bây giờ, Ban Dân vận có như thế này, có mạnh hơn nữa mà hệ thống chính trị không nhập cuộc, họ cứ làm theo kiểu của họ thì tôi nghĩ rằng không bao giờ làm dân vận tốt được.

Tình hình hiện nay, có vẻ như hệ thống chính quyền chủ quan, cứ nghĩ rằng có các chính sách là đủ nhưng đâu phải như vậy. Vấn đề thứ hai, tôi nghĩ dân chủ còn hình thức quá. Dân chủ hình thức còn nguy hiểm hơn là mất dân chủ. Đây là vấn đề rất khó chứ không dễ nhưng phải tính như thế nào chứ không thể bằng lòng được. Phải nhìn thẳng vào sự thật của các tầng lớp nhân dân để làm dân vận cho tốt.

M.H (ghi)

;
.
.
.
.
.