.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng góp phần quan trọng vào sự phát triển thành phố

.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 là nhiệm kỳ hết sức sôi động của công tác xây dựng tổ chức Đảng của Đảng bộ thành phố. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ.

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, quy định và hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, trong các năm gần đây, sinh hoạt của các loại hình chi bộ còn gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống”, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương và gương mẫu trong công vụ; có tinh thần và thái độ đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tiêu cực và bệnh hình thức.

Có thể khẳng định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, giúp phát huy sức mạnh, sự đồng thuận của đội ngũ đảng viên toàn Đảng bộ thành phố để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bao hàm nhiều nội dung, cần sự tương tác từ cấp ủy các cấp đến cả hệ thống chính trị, các loại hình tổ chức Đảng đến tất cả đảng viên, từ trong Đảng đến toàn xã hội. Nhiệm kỳ qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, từ những giải pháp có tính đồng bộ, tác động đến cả hệ thống tổ chức Đảng đến những giải pháp riêng biệt, tác động đến một số đối tượng đặc thù. Có thể kể đến một số nhóm giải pháp lớn sau.

+ Nhóm giải pháp về chính trị - tư tưởng

Đảng bộ thành phố có nhiều cách làm mới, nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đi sâu vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong cuộc sống, kết hợp với việc quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đặc biệt, việc kiểm điểm ở phần lớn cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được triển khai tốt. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy. Nhiều vấn đề thuộc phạm vi kiểm điểm được nhìn nhận khách quan, trao đổi thẳng thắn. Thông qua việc kiểm điểm, nhiều cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị đã kịp thời nhận ra những khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục, nhận được sự đồng tình cao của các cấp liên quan và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện nghị quyết đã góp phần quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố.

+ Nhóm giải pháp về sắp xếp tổ chức

Nhằm hoàn thiện mô hình của các loại hình tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng Đề án “Bố trí, sắp xếp lại một số tổ chức cơ sở Đảng cho phù hợp với sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp”, đến tháng 6-2015 đã chuyển giao 30 tổ chức Đảng. Qua đánh giá, việc chuyển giao là hợp lý, các tổ chức Đảng sau khi được chuyển giao tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Trong năm 2012, đã hướng dẫn các quận, huyện ủy sắp xếp lại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo hướng thành lập Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đảng, Đảng bộ cơ sở các cơ quan chính quyền và Đảng bộ cơ sở các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể ở 7 quận, huyện theo tinh thần Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi sắp xếp, các tổ chức Đảng trong các cơ quan này hoạt động đồng nhất hơn, gắn chặt với nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, nâng cấp Đảng bộ Các khu công nghiệp Đà Nẵng thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Qua một nhiệm kỳ, các Đảng bộ này phát huy tốt vai trò chính trị của mình. Bên cạnh đó, đã xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ khối Các trường đại học, cao đẳng thành phố trình Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến. Việc thành lập Đảng bộ này là nhu cầu cần thiết trong tình hình mới, đặc biệt là trong việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Thường trực Thành ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Giám đốc Sở Nội vụ (10-10-2014)
Thường trực Thành ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Giám đốc Sở Nội vụ (10-10-2014)

+ Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, chi bộ khu dân cư. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị có nhiều chuyển biến phức tạp, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 23-7-2014 về việc thí điểm giới thiệu đảng viên Bộ đội Biên phòng giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển trên địa bàn thành phố.

Đến nay đã lựa chọn 16 sĩ quan, chiến sĩ là đảng viên để giới thiệu về sinh hoạt Đảng tại các chi bộ khu dân cư ven biển. Đây là chủ trương kịp thời và đúng đắn, đúng tinh thần Đảng gắn bó với nhân dân, quân đội gắn bó với nhân dân, giúp các cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển nâng cao năng lực lãnh đạo, cùng nhân dân cảnh giác, đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Hướng dẫn về quan hệ công tác giữa chi bộ khu dân cư, chi bộ thôn với ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tại khu dân cư, thôn. Việc thực hiện tốt hướng dẫn này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các tổ chức dưới phường, xã.

Phối hợp với Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn. Qua đó, có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu cấp ủy của loại hình chi bộ này, đề xuất những nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian đến, đặc biệt trong bối cảnh có những diễn biến ngày càng phức tạp về an ninh chính trị, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo hiện nay.

Căn cứ Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10-10-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan phường, xã trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ quan xã, phường, tạo tiền đề để cơ quan phường, xã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

+ Nhóm giải pháp về phát triển Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong một số đơn vị đặc thù

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của thành phố. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và Ban Tổ chức cấp ủy đã tích cực triển khai chủ trương này. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt được những kết quả khả quan. Tính đến tháng 6-2015, Đảng bộ thành phố có 227 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 4.673 đảng viên (chiếm 9,2% tổng số đảng viên Đảng bộ thành phố), 668 tổ chức Công đoàn (69.348 đoàn viên); 165 tổ chức đoàn Thanh niên (4.942 đoàn viên thanh niên).

Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 22-2-2013 của Thành ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong trường học. Tính đến tháng 2-2015, có 253 tổ chức Đảng trong tổng số 340 trường học khối mầm non và phổ thông các cấp (tăng 8 tổ chức Đảng) với tổng cộng 3.989 đảng viên; thành lập 310 tổ chức Công đoàn cơ sở với 13.595 đoàn viên; 283 Chi đoàn Thanh niên cấp cơ sở với 3.984 đoàn viên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Khối sau phổ thông có 34 trường, thành lập được 34 tổ chức Đảng với 2.226 đảng viên. Tổng số đảng viên ở các trường học là 6.215 đảng viên, đạt tỷ lệ 12,25% so với tổng số 50.742 đảng viên toàn thành phố.

+ Nhóm giải pháp về công tác cán bộ

Đây là một trong những giải pháp căn bản nhất, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trong nhiều năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy. Công tác nhân sự luôn thực hiện đúng quy định của Trung ương và Thành ủy, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến.

Qua một nhiệm kỳ, có thể nhận định rằng, chất lượng cấp ủy các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, đã triển khai hiệu quả việc tạo nguồn cán bộ thông qua các đề án như: Đề án 922, Đề án 89... Nhờ thực hiện tốt các đề án này mà chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở ngày càng được nâng cao, góp phần đáng kể vào hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020), ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn cấp ủy viên và tiêu chuẩn bí thư cấp ủy. Kết quả đại hội Đảng ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở phần nào đáp ứng được yêu cầu đó. Chất lượng của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Người tái cử là những cán bộ có năng lực, dày dạn kinh nghiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Những người mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo chính quy, có năng lực nổi trội. Có thể khẳng định rằng, đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra được một đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới số lượng cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ theo quy định của Trung ương.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng theo các quy định của Trung ương, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên, đã được các cơ quan Trung ương thẩm định và được Bộ Chính trị thống nhất. Việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố sắp đến.

Sau một nhiệm kỳ nhìn lại, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố có thể phấn khởi với những kết quả đã đạt được, phấn khởi vì đã góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế, bất cập của công tác xây dựng Đảng, vẫn còn đó những nhiệm vụ quan trọng phải tiếp tục triển khai. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức của ngành phải phấn đấu hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

TRẦN ĐÌNH HỒNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

;
.
.
.
.
.