.

Tình báo Quốc phòng phải phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa

.

Tổng Bí thư mong muốn ngành Tình báo Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo Tổng cục II. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo Tổng cục II. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 19-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Cùng tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên.

Tình báo Quốc phòng là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, xử lý tin tức, góp phần tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Quân đội; giúp các bộ, ban, ngành, địa phương. Hơn 71 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tình báo quốc phòng đã không ngừng chiến đấu, từng bước trưởng thành về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của Tình báo Quốc phòng Việt Nam Anh hùng “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”.

Những năm gần đây, Tình báo Quốc phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt Tổng cục II, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Tình báo Quốc phòng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, trong suốt những năm qua lực lượng tình báo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

Tình báo Quốc phòng đã nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị bất ngờ về chiến lược.

Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng. Đảng bộ Tổng cục luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, coi đây là yếu tố quyết định để đảm bảo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, biểu dương những thành tích to lớn, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, không được lơ là nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư căn dặn, cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của cha ông: “Lo giữ nước từ khi nước chưa nguy”, ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nêu bật quan điểm của Đảng ta trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ chiến đấu cao; trong đó lấy xây dựng quân đội về chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nguyên tắc cơ bản, quyết định nhất; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Hơn ai hết Tình báo Quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và Quân đội, nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tình báo Quốc phòng phải luôn chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn việc thực hiện Nghị quyết này với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng.

Tổng Bí thư mong muốn ngành Tình báo Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các bộ, ban, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư căn dặn, ngành tình báo quốc phòng cần thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”, bảo đảm tính hợp lý ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ…, xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngành tình báo quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng của công tác tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; gắn việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc học tập, làm theo lời Bác Hồ dạy Tình báo Quốc phòng.

TTXVN

;
.
.
.
.
.