Bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 16-3-2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành phố ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 26-3-2020.

Theo đó, bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 15-5-2008 ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 4-4-2005 về việc sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam trong công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 15-1-2004 ban hành quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 13-6-2008 ban hành quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố; Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30-6-2006 ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22-2-2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

HOÀNG HIỆP

 
;
;
.
.
.
.
.