Sở Kế hoạch và Đầu tư có thêm 5 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết vừa tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở. Theo đó, Sở KH&ĐT xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc các lĩnh vực: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng cơ bản; đầu tư tại Việt Nam; viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA).

Việc thực hiện thủ tục hành chính tại Sở KH&ĐT đối với tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng các hình thức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính thành phố của Sở KH&ĐT và tiếp nhận trực tuyến.

Đối với tiếp nhận trực tuyến, thực hiện theo đường dẫn: Lĩnh vực đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn). Đối với các lĩnh vực: xây dựng cơ bản; đầu tư tại Việt Nam; viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn).

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.