Mặt trận các cấp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

.

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021.

Hội nghị tập trung triển khai công tác Mặt trận năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.