Giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 89 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

.

Nghị quyết số 66/NQ-UBBC ngày 26-4-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Danh sách chính thức gồm 89 ứng cử viên tại 15 đơn vị bầu cử để bầu 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo Đà Nẵng trân trọng giới thiệu tiểu sử của 89 ứng cử viên.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2:

 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8:

 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10:

 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13:

 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14:

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15:

Nguồn: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.