Tiếp tục triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố vừa có công văn đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan thành viên và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung: Tiếp tục vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tiếp tục hưởng ứng và tham gia cuộc thi tại địa chỉ http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc thi này đến các tổ chức thành viên; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý có hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng để thu hút đông đảo người dân hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.