Tập trung xây dựng thể chế quản lý Nhà nước, khơi thông cho sự phát triển

.

ĐNO - Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7-4-2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12-1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTX
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đạt được trong năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: quản lý và sử dụng công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo... có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, ngành Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể. Ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia kiểm soát Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung xây dựng thể chế quản lý Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, ngành Nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, sao cho huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển.

Ngành Nội vụ cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tăng cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên phải) cùng Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên phải) cùng Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7-4-2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122 tổ chức, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Với lĩnh vực giáo dục, xuất phát từ nhu cầu giáo viên, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học do tăng dân số cơ học, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Bộ Nội vụ tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền  địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khẩn trương phối hợp thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, biểu dương, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho sự phát triển…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.