Thông qua nhiều nội dung để trình kỳ họp HĐND thành phố

.

Ngày 1-7, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND thành phố để thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các quận, huyện.

Phiên họp thảo luận, thống nhất thông qua 25 nội dung báo cáo, trong đó có một số nội dung sẽ trình kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung liên quan đến hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19.

Sở Tài chính báo cáo nội dung liên quan về việc bãi bỏ một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; xin chủ trương và bổ sung dự toán ngân sách thành phố để hỗ trợ cho các quận, huyện chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn.

Sở Nội vụ báo cáo tờ trình về việc trình ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 279/2019/NQHĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Sở Xây dựng báo cáo nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu liên hợp thể dục-thể thao Hòa Xuân, tỷ lệ 1/2.000; báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng.

Khu du lịch hồ Đồng Nghệ thuộc phân khu sinh thái phía tây, tỷ lệ 1/2.000. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng. Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên báo cáo đề nghị phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương về việc chuẩn bị chu đáo các nội dung quan trọng để trình tại phiên họp; nghiêm túc thảo luận, bảo đảm thống nhất để thông qua nhiều nội dung quan trọng trước khi UBND thành phố trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp thành phố thực hiện các chủ trương, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.