Thời sự và bàn luận

Sớm đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

07:38, 28/05/2024 (GMT+7)

Không chỉ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và kết nối trực tuyến với 64 điểm cầu trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, thời gian thực hiện cao điểm là tháng 6 và 7-2024 để đáp ứng yêu cầu sớm đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Luật Đất đai năm 2024 có 16 chương và 260 điều, so với Luật Đất đai năm 2013, tăng 2 chương do bổ sung 1 chương về phát triển quỹ đất, tách riêng chương về thu hồi đất, trưng dụng đất và chương về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung đến 180 điều so với Luật Đất đai năm 2013, trong đó bổ sung mới đến 78 điều và bỏ 30 điều (do gộp 13 điều, bỏ 13 điều và tách 4 điều)... Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai năm 2024 không chỉ hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai, mà còn giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế; bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai... Luật Đất đai năm 2024 với nhiều quy định mới sẽ tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập về công tác quản lý đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan tại thành phố.

Để sớm đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng một cách bền vững, ngày 13-5, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành để quy định chi tiết các nội dung (19 nội dung) được giao trong Luật Đất đai năm 2024; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong luật.

Trong 4 nhóm nhiệm vụ đó, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn xếp vị trí trọng tâm thứ 2, nhưng được Thành ủy chỉ đạo sớm thực hiện và UBND thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2024 đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác cũng được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chú trọng triển khai từ sớm bởi công việc này có rất nhiều nội dung, nhiệm vụ cần khẩn trương tổ chức thực hiện.

Để sớm đưa Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2024 đóng vai trò rất quan trọng. Các cấp, ngành, doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân cần sớm nắm bắt, hiểu được những điểm cốt lõi, điểm mới để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố. Thực tiễn quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 cho thấy không ít quy định được nhiều đơn vị, địa phương có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến chưa được thực hiện thống nhất.

Những điểm chưa rõ, chưa được hướng dẫn, còn vướng mắc... cần được kiến nghị, đề xuất nhằm kịp thời đưa vào các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024. Thực tế, chỉ sau một thời gian nghiên cứu Luật Đất đai năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ban đầu có tổng cộng 29 nội dung được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đề nghị cần làm rõ, hướng dẫn thực hiện, quy định cụ thể, bổ sung, điều chỉnh... Những điều trên đây cho thấy vai trò rất quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như nghiên cứu, học tập nội dung Luật Đất đai năm 2024 và cần được tập trung thực hiện để sớm đưa luật vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.  

NAM TRÂN

.