Hơn 1.820 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện qua đấu thầu

.

Ngày 5-7, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua 6 tháng đầu năm 2019 đã có 841 gói thầu với tổng giá trị trên 1.900 tỷ đồng được thực hiện. Qua đấu thầu, tổng giá trúng thầu là 1.822 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình là 4,2%.

Về công tác đấu thầu qua mạng, có 123 gói thầu được thực hiện với tổng giá trị được duyệt của các gói thầu này là 146,5 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là 125,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm bằng hình thức đấu thầu qua mạng trung bình là 14,2%. So sánh với tình hình thực hiện công tác đấu thầu cùng kỳ năm 2018, số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong 6 tháng đầu năm 2019  tăng 81,2%, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 4,2%, tăng so với cùng kỳ năm 2018 (đạt 2,75%).

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, đến nay đã có 123 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2018 (56 gói thầu). Các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng chiếm tỷ lệ 46% về số lượng và chiếm 9,4% về giá trị so với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình bằng hình thức đấu thầu qua mạng đạt 14,2%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (13,16%).

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.