Từ ngày 1-3, bãi bỏ quỹ bảo trì đường bộ

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2020.

Theo đó, bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13-3-2012 về quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30-5-2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20-4-2016 sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về quỹ bảo trì đường bộ.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô-tô thống nhất trong cả nước (bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý) theo pháp luật về phí, ngân sách Nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô-tô (sau khi trừ đi chi phí tổ chức thu) được nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ. Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách Trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021. Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo quy định của pháp luật khi Nghị định số 09/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.