Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công đã được giao năm 2020. Đây là một trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố tại Quyết định số 5999/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 về việc ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22-1-2020 về việc ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2020. Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa bảo đảm tiến độ theo Quyết định số 345/QĐ-UBND; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý để có kế hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công các công trình, đặc biệt các công trình trọng điểm, động lực…

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phối hợp, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành (không để dồn khối lượng); kịp thời tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu và không được thấp hơn so với quy định tại Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 28-9-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng; tổng hợp, trình bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để thanh quyết toán cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán; chủ động rà soát và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, nhất là công tác đền bù giải tỏa.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ danh mục dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 16-12-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, khẩn trương rà soát thông tin các dự án (tên dự án, mã dự án…) để tổng hợp trình điều chỉnh trong trường hợp có sai lệch so với quyết định phê duyệt dự án, nhằm tránh trường hợp khi triển khai thực hiện các bước thủ tục đầu tư hay khi có khối lượng thanh toán qua Kho bạc Nhà nước gặp vướng mắc mới tổng hợp, báo cáo làm chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.