Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn  triển khai thực hiện Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 13-3-2020 của HĐND thành phố về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ; tập trung thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về thủ tục, hồ sơ đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện về hồ sơ thủ tục dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm, thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ, công việc được giao.

Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công góp phần kích thích tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và gián tiếp tăng sức mua của thị trường; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

UBND thành phố tập trung phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Ngoài ra, UBND thành phố còn đưa ra nhóm giải pháp cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện...

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.