Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

.

Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10-7-2020 về triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể như: tư vấn, hỗ trợ phát triển từ 10-15 hợp tác xã (HTX)/năm, 20-30 tổ hợp tác/năm, trong đó, hằng năm mỗi quận, huyện phấn đấu phát triển từ 2-4 HTX và từ 3-5 tổ hợp tác; từ nay đến năm 2025, phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX; khuyến khích, hỗ trợ các HTX gia tăng số lượng thành viên; phấn đấu ít nhất 50% số HTX hoạt động có hiệu quả; 100% phường, xã có HTX. Cạnh đó, hỗ trợ các HTX xây dựng từ 1-3 mô hình gắn với chuỗi 3 giá trị sản phẩm vùng, địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện đề án xây dựng 10 mô hình HTX kiểu mẫu điển hình về sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có năng lực quản lý tốt để nhân rộng trên địa bàn thành phố...

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, Thành ủy đề ra các giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố, trong đó có khuyến khích hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, cùng ngành nghề thành các HTX, liên hiệp HTX quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Cạnh đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; xây dựng đề án đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025.

Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, tổ hợp tác, trong đó, tập trung vận động thành lập mới các tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, khai thác thủy, hải sản, ngành nghề nông thôn...) và lĩnh vực dịch vụ (thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, thủy lợi, cung cấp cây, con giống...) ở các khu vực thuận lợi, bảo đảm quy hoạch; phát triển các mô hình HTX về quản lý nhà chung cư, dịch vụ môi trường, quản lý kinh doanh chợ; hỗ trợ vốn vay để các HTX vận tải đổi mới phương tiện, đáp ứng tiêu chuẩn ngành, ưu tiên phát triển phương tiện mới, sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường; phát triển thêm các hoạt động dịch vụ của HTX như sửa chữa phương tiện, cứu hộ, cung ứng vật tư, xăng dầu, kho hàng bến bãi, dịch vụ du lịch, logictics...

Củng cố và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX thành phố trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX thành phố. Tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các HTX; nhất là trong việc đổi mới và phát triển các HTX kiểu mới.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích