Công bố kết luận thanh tra tại Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

.

Thanh tra thành phố vừa công bố Kết luận thanh tra số 16/KL-TTTP ngày 7-1-2021 của Chánh Thanh tra thành phố về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý (BQL) âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Theo đó, đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ của 8 gói thầu mua sắm tài sản công do BQL là cơ quan thực hiện mua sắm với tổng giá trị trúng thầu 611,5 triệu đồng, cho thấy việc thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản công của BQL đã cơ bản tuân thủ các quy định. Tuy nhiên, quá trình quản lý, điều hành công tác đấu thầu, mua sắm và nghiệm thu, thanh quyết toán tài sản công năm 2018 và 2019 còn tồn tại, thiếu sót về trình tự, thủ tục.

Cụ thể, BQL thực hiện quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm, sửa chữa nhưng không có văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa đúng quy định. Đối với gói thầu mua sắm vật tư lắp đặt đường ống cung cấp nước điện giải ra cầu cảng, đường nội bộ và chợ đầu mối, còn một số thiếu sót như: không có báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu; không có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu... BQL chưa lập danh mục, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản công theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra thành phố đề nghị Trưởng BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tổ chức họp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.