Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố

.

Ngày 11-1, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND thành phố đã ban hành văn bản về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và bảo đảm thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Các nội dung hỗ trợ theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP bao gồm: công nghệ, thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo; tham gia liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo và tham gia liên kết ngành, chuỗi giá trị.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích