Thể thao

Tổng cục Thể dục - Thể thao trở thành Cục Thể dục - Thể thao

08:38, 07/06/2023 (GMT+7)

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục - Thể thao (TD-TT). Theo đó, Tổng cục TD-TT trở thành Cục TD-TT từ ngày 1-7.

Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, Cục TD-TT là tổ chức hành chính thuộc Bộ VH-TT&DL, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về TD-TT trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về TD-TT theo quy định của pháp luật.

Cục TD-TT có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: phòng TD-TT cho mọi người; phòng thể thao thành tích cao 1; phòng thể thao thành tích cao 2; phòng hợp tác quốc tế; phòng kế hoạch, tài chính; phòng tổ chức cán bộ; văn phòng.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập của Cục TD-TT gồm: Viện khoa học TD-TT; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Hà Nội; Trung tâm HLTTQG Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng; Trung tâm HLTTQG Cần Thơ; Trung tâm doping và y học thể thao; Trung tâm thông tin và truyền thông TD-TT; Trung tâm thể thao Ba Đình; Bệnh viện thể thao Việt Nam và Khu liên hợp thể thao quốc gia.

THÀNH DANH

.