Tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy

.

Ngày 12-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố năm 2020.

Hội nghị nghe quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” để các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; phấn đấu xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu, không để Đà Nẵng là địa bàn trung chuyển ma túy trong nước và quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Hội nghị cũng quát triệt Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

T. HUY
 

;
;
.
.
.
.
.