16 cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng

ĐNO - Sở Du lịch vừa công bố danh sách các cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Danh sách này đã được được công nhận theo Mục IV, Luật Du lịch 2017 về công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN

 

;
;
.
.
.
.