Biện pháp phòng, chống Covid-19 theo 2 nhóm nguy cơ sau ngày 22-4

.
.
.
.