Kết quả chỉ tiêu đạt và vượt về kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

ĐNO - Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt về kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

 Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.