Kết quả thực hiện lĩnh vực văn hóa nhiệm kỳ 2015-2020

ĐNO - Trong nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa được chú trọng chỉ đạo và quan tâm đầu tư phát triển. Thành phố tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2015-2020 và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân thành phố, khẳng định bản sắc văn hóa năng động, sáng tạo, thân thiện, nếp sống văn minh đô thị của người Đà Nẵng.

 Đồ họa: MAI ANH - THU HOA 

;
;
.
.
.
.