Thông điệp 5T của Bộ Y tế trong phòng, chống Covid-19

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát Covid-19. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T đối với các phường, xã tăng cường giãn cách xã hội.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.