Bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 từ ngày 26-8-2021

ĐNO - Toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021, Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố, trong đó xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đồ hoạ: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.