Những chính sách nổi bật hiệu lực từ tháng 11-2021

ĐNO - Tháng 11-2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân như: giảm thuế giá trị gia tăng cho nhiều hàng hóa, dịch vụ; bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo; điều chỉnh quy định tiếp công dân...

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.