Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó, có một số mục tiêu đáng chú ý như: Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo...

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.