Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 5544/QĐ-UBND ngày 21-11-2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng dựa trên cơ sở hợp nhất BCĐ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và BCĐ xây dựng thành phố thông minh hơn của thành phố.

Theo đó, BCĐ xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng thành phố thông minh.

BCĐ cũng hỗ trợ UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành…; điều phối, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế... có tính chất liên ngành về Chính phủ điện tử và thành phố thông minh. Ngoài ra, BCĐ sẽ tham mưu cho UBND thành phố triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng.

BCĐ do Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ngoài ra, còn có 3 Phó Trưởng ban là Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND thành phố.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.