CHÍNH SÁCH MỚI

Mở rộng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ

.

Nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 194/2018/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11-8-2016; trong đó mở rộng một số đối tượng, loại hình công nghệ, hoạt động hỗ trợ và mức hỗ trợ.

Về đối tượng hỗ trợ, bổ sung thêm một số từ ngữ để chỉ rõ thêm đối tượng được hỗ trợ là các vườn ươm (công nghệ, doanh nghiệp, khởi nghiệp…) và bổ sung đối tượng được hỗ trợ các cơ sở ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ đổi mới công nghệ là các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố (bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao; giải mã công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, cải tiến công nghệ thực hiện chuyển giao cho các doanh nghiệp hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả giải mã công nghệ (theo quy định này, các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có kết quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng vào thực tế hoặc được thương mại hóa sẽ thụ hưởng chính sách hỗ trợ). Các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Về loại hình công nghệ, bổ sung hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Về hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, giữ nguyên các mức hỗ trợ được quy định trong Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, quy định rõ hơn về hỗ trợ mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 dự án). Theo đó, được hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công  nghệ cao; hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.  

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng bổ sung thêm mức về hỗ trợ đặc thù. Cụ thể, hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện nghiên cứu tạo công nghệ; ươm tạo công nghệ; thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao; cải tiến công nghệ; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, giảm thiểu tác động sớm đến môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu giải mã công nghệ (công nghệ cần giải mã là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố). Nội dung hỗ trợ bao gồm thực hiện nghiên cứu, thuê chuyên gia thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, lao động kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm phục vụ hoạt động giải mã công nghệ. Riêng các doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ có mức cao hơn đến 5% so với các mức quy định nói trên và hỗ trợ không quá 3 dự án.

Kinh phí hỗ trợ cho các dự án đủ điều kiện không vượt quá 3 tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. Việc hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. Các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của Nhà nước hoặc đã nhận từ nguồn khác của Nhà nước không được hỗ trợ theo các quy định của chính sách nói trên.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.