Phấn đấu đến năm 2030, 100% trường chất lượng cao là trường học số

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 50% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, nội dung của chương trình phù hợp với phương thức và quá trình thực hiện chuyển đổi số; 100% các trường cao đẳng, trung cấp thực hiện số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cao là trường học số…

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương thức dạy và học; chuyển đổi số hoạt động quản lý Nhà nước và quản trị nhà trường; nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì thực hiện; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2022-2030.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.