10 tháng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 67%

.

Ngày 8-11, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 10 tháng năm 2022 toàn thành phố đạt 67%, vượt mục tiêu thành phố đặt ra đến cuối năm 2022 là 65%.

Trong đó, khối sở, ban, ngành có 31/43 cơ quan đạt tỷ lệ trên 65%; 4/7 UBND quận, huyện đạt tỷ lệ trên 65%; 36/56 UBND phường, xã đạt tỷ lệ trên 65% hồ sơ trực tuyến.

Thành phố hiện có 1.711 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4; trong đó có 1.444 dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, có 56 thủ tục hành chính chỉ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.