Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm

.

Phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu khi đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng được giảm từ mức 32 triệu đồng/lần/đơn vị xuống mức 28,5 triệu đồng; trường hợp đánh giá lại thì phí giảm từ 22,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, Thông tư 117 sửa đổi phần I; điểm c mục 1, mục 2 phần III; phần IV biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC như sau:

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-1-2019.

Theo Cổng thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
 

;
;
.
.
.
.
.